Administrativní správa

 • evidence všech bytových jednotek a nebytových prostorů
 • evidence uživatelů v bytových jednotkách a nebytových prostorech
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotky
 • pravidelná úprava záloh podle nárůstu cen a dle potřeb uživatelů jednotek
 • vedení přehledu plateb, zasílání upomínek neplatičům a případná spolupráce s advokátní kanceláří při vymáhání pohledávek
 • uzavírání smluv s dodavateli energií včetně zastupování při jednání
 • zajištění smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti bytů a bytových domů
 • zajištění financování akcí – asistence při výběru finančních subjektů, vypracování veškerých podkladů pro poskytnutí úvěru
 • poskytování informací související se správou a provozem nemovitostí a informací o zjištěných legislativních změnách týkajících se náležitostí objektů (novely zákonů, souvisejících právních předpisů apod.)

Účetní správa

 • kompletní vedení účetnictví podle platných postupů účtování
 • sestavení roční účetní závěrky, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (vč. rozvahy, výsledovky a přílohy)
 • zajištění styku s bankovním ústavem SVJ/BD
 • kontrola finančních prostředků na účtu klienta
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • vedení personální a mzdové agendy (odměny členů statutárního orgánu a dohody o provedení práce)
 • zpracování Zprávy o činnosti SVJ/BD v uplynulém roce v termínu zpracování ročního vyúčtování služeb (finanční přehledy, provozní data)

Vyučtování služeb

 • zajištění odečtů vodoměrů a spotřeby tepla
 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů a vyhlášek
 • vystavování vyúčtování dle termínů stanovených zákonem
 • vypracování vyúčtování služeb a jeho distribuce statutárnímu orgánu i vlastníkům (e-mail, pošta)
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků plynoucích z ročního vyúčtování služeb

Podpora orgánů SVJ/BD

 • účast správce na shromáždění SVJ/členské schůzi BD, jednání výboru SVJ/představenstva BD, kontrolní komise či jiném jednání dle dohody s klientem
 • příprava podkladů pro shromáždění vlastníků/členskou schůzi – navržení programu, textace pozvánky, formuláře pro kontrolu účasti, zajištění přípravy a zpracování hlasování, vyhotovení zápisu ze shromáždění/členské schůze
 • vystavení veškerých podkladů pro obchodní rejstřík v případě změny orgánů SVJ/BD
 • jednání s úřady v zájmů klienta na základě plné moci pro úkony týkající se SVJ/BD
 • pro nově vznikající SVJ zajištění účasti notáře na ustavujícím shromáždění, pomoc s vedením ustavujícího shromáždění, pomoc s vypracováním stanov

Právní služby

 • spolupráce se spolehlivou advokátní kanceláří
 • zajištění vymáhání dlužných částek
 • příprava podkladů pro soudní a mimosoudní vyrovnání
 • přezkoumání uzavírání smluv